Čo je DPH (daň z pridanej hodnoty)

Základné pojmy dane z pridanej hodnoty, aktuálne sadzby DPH pre rok 2023, príklady výpočtu DPH, vlastná daňová povinnosť a nadmerný odpočet, služby oslobodené od DPH.

Daň z pridanej hodnoty, skrátene DPH, je nepriama daň, čiže sa nepriamo premieta do ceny výrobku/služby a platíme ju nepriamo vlastne všetci. Je jedným z hlavných príjmov štátneho rozpočtu. Daňou DPH sa zaťažuje cena/hodnota, o ktorú každý jednotlivý člen distribučného kanála zvýšil hodnotu, ktorú zaplatil predchádzajúcemu členovi distribučného kanála (napríklad veľkoobchodník maloobchodníkovi, keď mu predal daný tovar/službu). Odtiaľ pochádza názov „daň z pridanej hodnoty“.

Zjednodušene to funguje tak, že konečný spotrebiteľ zaplatí DPH pre konkrétny tovar/službu v cene tovaru/služby. Do štátneho rozpočtu sa však toto DPH dostane prostredníctvom distribučného kanála registrovaných platiteľov DPH, ktorí sa nejakým spôsobom podieľali na konkrétnom výrobku/službe.

Príklad:
Koncový spotrebiteľ kúpi u maloobchodníka tovar za 300 EUR (vrátane DPH 20 %, teda 50 EUR). Uvedených 50 EUR fyzicky zaplatí koncový spotrebiteľ maloobchodníkovi. Do štátneho rozpočtu však túto sumu (50 EUR) fyzicky odvedú spolu členovia distribučného kanála (napríklad výrobca + veľkoobchodník + maloobchodník) ako tzv. platitelia dane DPH.

Základné pojmy súvisiace s DPH:

 • predmet DPH: DPH sa vzťahuje na dodanie tovaru, poskytnutie služby, nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu EÚ a na dovoz tovaru do tuzemska
 • výška DPH / sadzba DPH: závisí od výrobku alebo služby, na ktorú sa vzťahuje. Základná sadza DPH pre rok 2023 je 20%, znížená sadzba DPH je 10 % (platí pre knihy, určité potraviny, lekársky a farmaceutický tovar, vstup na kultúrne akcie , …)
 • zdaniteľná osoba: osoba (fyzická alebo právnická), ktorá vykonáva nezávisle akúkoľvek ekonomickú činnosť (každá činnosť, z ktorej sa dá dosiahnuť príjem) alebo podnikanie.
 • Hodnota dodaných tovarov a služieb pre DPH (obrat na DPH): v prípade, že hodnota dodaných tovarov a služieb prekročí výšku 49 790 EUR za posledných 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, je povinnosť sa zaregistrovať za platiteľa DPH. Zaregistrovať sa musí do 20.teho dňa nasledujúceho mesiaca po dosiahnutí tejto hodnoty. Platiteľom DPH je možné sa stať aj dobrovoľne, nie iba po prekročení vyššie uvedenej hodnoty dodaných tovarov a služieb.
 • daň na vstupe (odpočítanie dane): DPH, ktorú si platiteľ DPH môže odpočítať z daňových dokladov vystavených svojimi dodávateľmi napríklad pri nákupe tovarov a služieb od dodávateľov, ktorí sú platiteľmi DPH a premietajú toto DPH do svojich cien.
 • daň na výstupe (zdaniteľné plnenie): DPH, ktorú platiteľ DPH vyfakturoval v cene svojich tovarov a služieb
 • zdaňovacie obdobie - podľa zákona je novozaregistrovaný platiteľ DPH mesačným platiteľom DPH, čo znamená, že jeho zdaňovacím obdobím je kalendárny mesiac. Mesačný platiteľ sa môže rozhodnúť pre zdaňovacie obdobie kalendárny štvrťrok, ak spľňa podmienku časového obdobia a hodnoty dodaných tovarov a služieb, ciže ak uplynulo viac ako 12 kalendárnych mesiacov od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom sa stal platiteľom DPH a ak za 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov nedosiahla hodnota dodaných tovarov a služieb sumu vyšiu ako 100 000 eur. Ak platiteľ dane prestane plniť podmienku dosiahnutej hodnoty dodaných tovarov a služieb, musí sa znova stať mesačným platiteľom DPH.
 • daňové priznanie k DPH - štvrťročný platitelia DPH sú povinní vždy po ukončení zdaňovacieho obdobia, teda kalendárneho štvrťroku do 25.teho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca podať daňové priznanie k DPH svojmu správcovi dane. Mesační platitelia DPH majú túto povinnosť mesačne, vždy do 25.teho nasledujúceho kalendárneho mesiaca.
 • kontrolný výkaz DPH - povinnosť platiteľov DPH predkladať detailné údaje o dodávkach tovarov a služieb výlučne v elektronickej forme. Mesační platitelia DPH majú povinnosť podávať kontrolný výkaz DPH mesačne, štvrťroční platitelia DPH štvrťročne. Dôvodom tohto opatrenia je predchádzanie daňovým únikom. Ministerstvo financií SR uvádza, že elektronické kontrolné výkazy DPH umožnia finančnej správe prostredníctvom automatizovaného systému krížovú kontrolu daňovej povinnosti a kontrolu odpočtov. Krížovou kontrolou údajov bude možné napríklad odhaliť tuzemské a cezhraničné karuselové podvody, odhaliť machinácie s faktúrami, vystavenie fiktívnych faktúr, nevystavenie faktúr, či uplatnenie si odpočtu dvakrát z tej istej faktúry. Od 1.4.2016 platí, že ak bude za zdaňovacie obdobie celková suma odpočítanej dane zo zjednodušených faktúr 3 000 eur a viac, platiteľ DPH bude povinný v kontrolnom výkaze osobitne uvádzať celkovú sumu základov DPH, celkovú sumu DPH a celkovú sumu odpočítanej DPH v členení podľa jednotlivých dodávateľov tovarov/služieb s uvedením ich identifikačného čísla DPH.
 • súhrnný výkaz DPH - musí podávať platiteľ DPH pri dodaní tovaru alebo služieb do iného členského štátu alebo osoba registrovaná pre daň podľa § 7 (resp. § 7a) zákona o DPH pri dodaní služieb do iného členského štátu. Podáva sa mesačne alebo štvrťročne.
Vlastná daňová povinnosť alebo nadmerný odpočet

Platiteľovi DPH pri podávaní daňového priznania k dani z pridanej hodnoty môžu vzniknúť dve situácie:

1. vlastná daňová povinnosť – ak suma DPH na výstupe je vyššie ako suma DPH na vstupe

Príklad:
Podnikateľ v maloobchode nakúpil tovar v hodnote 1 200 euro, z čoho 1 000 euro je základ dane a 200 euro je daň z pridanej hodnoty. Tento tovar vzápätí predal za sumu 1 680 euro, z čoho 1 400 euro je základ dane a 280 euro je daň z pridanej hodnoty. Ďanové priznanie by vyzeralo nasledovne:

200 euro – DPH na vstupe
280 euro – DPH na výstupe

280 – 200 = 80 euro (vlastná daňová povinnosť, čiže suma, ktorú musí podnikateľ uviesť v daňovom priznaní a odviesť správcovi dane)

2. nadmerný odpočet - ak suma DPH na výstupe je nižšia ako suma DPH na vstupe, čiže platiteľ DPH má nárok na vrátenie DPH od daňového úradu.

Príklad:
Podnikateľ v maloobchode nakúpil tovar v hodnote 1 200 euro, z čoho 1 000 euro je základ dane a 200 euro je daň z pridanej hodnoty. Z tohto tovaru predal len časť v hodnote 960 euro, z čoho 800 euro je základ dane a 160 euro je daň z pridanej hodnoty. Daňové priznanie by vyzeralo nasledovne:

200 euro – DPH na vstupe
160 euro – DPH na výstupe
160 – 200 = - 40 euro (nadmerný odpočet, čiže suma, ktorú musí podnikateľ uviesť v daňovom priznaní a správca dane mu ju vráti)

Malí a strední podnikatelia majú od roku 2016 možnosť platiť DPH len zo zinkasovaných faktúr. Stačí, ak to písomne oznámia daňovému úradu. Ak sa rozhodnú dobrovoľne postupovať podľa tohto osobitného režimu uplatňovania DPH na základe platieb, nebudú musieť platiť DPH z vystavených faktúr, ktoré im ešte odberatelia nezaplatili (čo je vlastne ich daňová povinnosť) a súčasne právo na odpočítanie DPH budú mať až vtedy, keď za prijatý tovar/službu skutočne zaplatia. Ak platiteľ zaplatí len časť ceny za tovar/službu, právo odpočítať DPH mu vznikne iba pomerne podľa výšky čiastky, ktorú zaplatil.

Táto osobitná úprava DPH sa vzťahuje na odplatné dodania tovarov a služieb v tuzemsku, pri ktorých je platiteľ povinný platiť DPH okrem dodania tovarov a služieb podľa § 43 (oslobodenie od DPH pri dodaní tovaru z tuzemska do iného členského štátu Európskej únie) a § 47 zákona o DPH (oslobodenie od DPH pri vývoze tovaru a služieb).

Podnikatelia, ktorí budú postupovať podľa osobitného režimu uplatňovania DPH na základe platieb, budú musieť vo svojich faktúrach uvádzať aj zreteľnú a čitateľnú slovnú informáciu „daň sa uplatňuje na základe prijatia platby“. Inak im hrozí pokuta. Povinnosť uvádzať túto informáciu sa nevzťahuje na zjednodušené faktúry (napr. doklad vystavený elektronickou alebo virtuálnou registračnou pokladnicou atď.)

Osobitnú úpravu uplatňovania DPH na základe prijatia alebo poskytnutia platby za dodané alebo nadobudnuté tovary/služby môžu použiť len tí platitelia DPH, ktorí spĺňajú všetky nižšie uvedené podmienky:
1. ide o „klasického“ platiteľa DPH registrovaného podľa § 4 zákona o DPH (z dôvodu dosiahnutia hodnoty dodaných tovarov a služieb 49 790 eur alebo dobrovoľnej registrácie pred jeho dosiahnutím),
2. platiteľ DPH za predchádzajúci kalendárny rok nedosiahol hodnotu dodaných tovarov a služieb 100 000 eur a odôvodnene predpokladá, že v prebiehajúcom kalendárnom roku nedosiahne hodnotu dodaných tovarov a služieb 100 000 eur a
3. na platiteľa DPH nebol vyhlásený konkurz alebo platiteľ DPH nevstúpil do likvidácie.

Služby oslobodené od DPH

Nie všetky služby podliehajú dani z pridanej hodnoty. Zákon určuje, ktoré služby sú od dane z pridanej hodnoty oslobodené, čiže nemôžu figurovať ani ako položky DPH na vstupe, ani ako DPH na výstupe. Patria tu:

 • univerzálne poštové služby a dodanie tovaru s nimi súvisiace,
 • zdravotná starostlivosť,
 • služby sociálnej pomoci,
 • výchovné služby a vzdelávacie služby,
 • služby súvisiace so športom alebo telesnou výchovou,
 • kultúrne služby,
 • zhromažďovanie finančných prostriedkov,
 • služby verejnoprávnej televízie a verejnoprávneho rozhlasu,
 • poisťovacie služby,
 • bankové služby
Image courtesy of mapichai at FreeDigitalPhotos.net

Mohlo by vás zaujímať:
Výhody a nevýhody platenia DPH (príklady)


Zdieľajte článok, stránku na sociálnych sieťach

zdielat facebook linkedin pinterest twitter blogger enlace oblúbené

Podnikanie, Dane, DPH

Obchodovanie CFD kurzy online

Obchodovanie s Plus500 je vhodné pre skúsených obchodníkov, nie začiatočníkov.
Upozornenie: Uvedené kurzy a informácie sú pravidelne aktualizované a kontrolované, majú informatívny charakter a nie sú právne záväzné. Za správnosť informácií portál kurzy-online.sk neručí. Ak ste našli chybné informácie prosím napíšte nám.

Podmienky inzercie, reklamy, PR články a akcie na kurzy-online.sk
TOPlist TOPlist