SEPA platby a prevody

SEPA, platby a prevody v eurách v rámci EÚ, ich náležitosti, výhody a platobné nástroje. Zmeny SEPA po 1.2.2014.

Od 1. februára 2014 nastala zmena pravidiel pri domácom bezhotovostnom platobnom styku, ktorá sa dotýka všetkých, ktorí využívajú bankové účty. Zmeny vyplývajú z novej európskej legislatívy SEPA a sú záväzné pre všetkých, t. j. pre banky aj pre klientov. Od 1. februára 2014 môžu spotrebitelia a firmy krajín SEPA posielať zahraničné platby a inkasá v eurách za rovnakých podmienok ako v rámci domácich platieb. Pre krajiny EÚ, ktoré nepoužívajú euro (Česká Republika, Maďarsko, Poľsko, ...) platia požiadavky pre platobný styk v rámci SEPA až od 31.10.2016.

SEPA (Single Euro Payments Area) je integrovaný európsky platobný priestor, kde sú unifikované platobné operácie v eurách realizované rovnako ľahko, rýchlo a efektívne ako v rámci domácej krajiny. Ide o platby v mene EUR do SEPA krajín (pozri zoznam nižšie) so správne zadanými zahraničnými kódmi IBAN, BIC (pozri vysvetlenie v článku Bezpečné zahraničné platby a prevody), s kódom spoplatnenia „SHA“ (platí len pre krajiny nepoužívajúce euro do 31.10.2016) a s ostanými náležitosťami. Banka platiteľa a príjemcu musia mať sídlo na území SEPA integrovaného priestoru.

SEPA systém pre zahraničné prevody v mene EUR v rámci SEPA krajín bol spustený už pred pár rokmi, aby mali banky dostatok času na prípravu. Podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a rady EÚ však od 1. februára 2014 SEPA platby nahradili aj súčasné domáce platobné nástroje. To taktiež znamená, že medzinárodné číslo účtu IBAN je teraz povinné pre všetky transakcie, ako domáce tak aj cezhraničné. Swiftový kód BIC sa pri cezhraničných platobných transakciách bude uvádzať do 1. februára 2016.

Výhody SEPA platieb: spoločné štandardy, vyššia efektivita, rýchlejšie zúčtovanie, zjednodušené spracovanie platobných transakcií, nižšie sadzby prevodov, uľahčenie prístupov na nové trhy, ...

Integrovaný SEPA priestor:
SEPA zahrňuje 27 členských štátov EÚ: Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Nemecko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Maďarsko, Írsko, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Malta, Holandsko, Rakúsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko, Španielsko, Veľká Británia, Švédsko a štáty Nórsko, Švajčiarsko, Lichtenštajnsko, Island, Monako a San Marino.

Pravidlá SEPA ďalej dobrovoľne akceptujú tieto krajiny a autonómne oblasti: Francúzska Guayana, Guadeloupe, Martinik, Reunion, Gibraltár, Azory, Madeira, Kanárske ostrovy, Ceuta a Melila, Alandské ostrovy, Mayotte, Sv. Bartolomej, Sv. Martin, Saint Pierre a Miquelon.

SEPA prevody môžu byť prevádzané iba do tých bánk, ktoré prispôsobili svoj platobný styk SEPA štandardom. Prevody do iných bánk sú považované za bežné zahraničné prevody v EUR. Zoznam SEPA bánk je zverejnený na stránkach európskej platobnej rady EPC (epc.cbnet.info).


SEPA platobné nástroje:
 • SEPA Credit Transfer (SCT) - bezhotovostný prevod / úhrada
 • SEPA Direct Debit (SDD) - inkaso

SEPA Credit Transfer / SEPA úhrada
Bezhotovostné SEPA prevody / úhrady je možné zadávať prostredníctvom internetového bankovníctva (pozri aj Bezpečná práca s internetovým bankovníctvom) alebo v papierovej forme na príslušnom tlačive.

Spoločné znaky pre všetky bezhotovostné SEPA platby / SEPA úhrady sú:
 • platobné operácie v mene EUR bez obmedzenia sumy
 • banka platiteľa aj banka príjemcu: integrovaný SEPA priestor
 • zákonom limitovaná doba realizácie platobnej operácie (nasledujúci pracovný deň po prijatí platobného príkazu, u papierových príkazov do krajín SEPA mimo SR 2 pracovné dni)
 • číslo účtu platiteľa a príjemcu: IBAN
 • kód banky platiteľa a príjemcu: BIC (nepovinné v rámci SR)
 • formát príkazu: ISO 20022 XML
 • výška poplatkov ako za domáce prevody
Od 1.2.2014 do 31.1.2016 platí prechodné obdobie, počas ktorého môžu klienti na platobných príkazoch pre tuzemské platby uvádzať zúčtovacie údaje tak ako pred 1.2.2014.

SEPA Direct Debit / SEPA inkaso
Tuzemské inkaso je v súčasnosti založené na súhlase s inkasom, ktorý si zriadi klient (platiteľ inkasa) vo svojej banke. Ak sú splnené všetky nevyhnutné podmienky, je z účtu klienta realizované inkaso v súlade so zriadeným súhlasom na inkaso. V prípade SEPA inkasa sa používa pojem „Mandát“ (ide o súhlas so SEPA inkasom, ktorý uzatvára platiteľ priamo s príjemcom platieb, nie so svojou bankou). Mandát umožňuje príjemcovi zasielať výzvy na inkaso s cieľom debetovať účet platiteľa. Od 1.2.2014 je možné platiť domáce aj cezhraničné inkasá za rovnakých podmienok. Súhlasy na inkasá uzavreté pred 1.2.2014 boli bankami automaticky zmenené na súhlasy so SEPA inkasom. Hlavnou požiadavkou pri inkasách je teraz identifikátor príjemcu – CID (Creditor Indentifier), t. j. číslo príjemcu inkasa. Toto jedinečné číslo je pridelené príjemcovi inkasa na základe jeho žiadosti predloženej banke.

Po 1. februári 2014 klient nepodpisuje súhlas s novým inkasom v banke, ale u konkrétnej spoločnosti (napr. telekomunikačný operátor či dodávateľ energie). V prípade, že klient zistí neoprávnené inkaso, môže požiadať banku v zmysle SEPA pravidiel o vrátenie peňazí, a tá zabezpečí odpísanie čiastky z účtu pôvodného príjemcu a vrátenie peňazí na jeho účet.

Výhody SEPA inkasa:
 • mena platby: EUR
 • výška poplatkov ako za domáce inkasá
 • dostupnosť v rámci akéhokoľvek účtu v rámci SEPA z jedného účtu v tuzemsku
 • jednotný právny rámec
 • záväzné lehoty spracovania (čiastka musí byť prevedená nasledujúci pracovný deň po prijatí platobného príkazu)
 • jednotná schéma spracovania platieb v EÚ - zúčtovanie inkasa je na strane platiteľa aj príjemcu v ten istý deň, čo je deň splatnosti
 • jednotný XML formát (podľa ISO 20022) platobných príkazov

Podmienky a pravidlá pre SEPA určuje:
 • Smernica Európskeho parlamentu a rady 2007/64/ES o platobných službách na vnútornom trhu (Payment Services Directive – „PSD“), ktorá je v SR zapracovaná do Zákona 492/09 o platobných službách (účinná od 1.12.2009)
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 924/2009 o cezhraničných platbách v EU
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 260/2012, ktorým sa ustanovujú technické a obchodné požiadavky na úhrady a inkasá v eurách
Technická dokumentácia k SEPA platobným nástrojom sa nachádza na web stránkach Európskej platobnej rady (EPC): europeanpaymentscouncil.eu

Image courtesy of taesmileland at FreeDigitalPhotos.net

Mohlo by vás zaujímať:
Bezpečný PIN platobnej karty
Bezpečné platby kartou na internete
Bezpečná práca s internetovým bankovníctvom
Bezpečné zahraničné platby a prevody
Platba kartou a výber hotovosti v zahraničí
Predplatené karty pre platby na internete
Elektronický podpis
Bezhotovostné mobilné platby (platenie mobilom a sms)


Zdieľajte článok, stránku na sociálnych sieťach

zdielat facebook linkedin pinterest twitter blogger enlace oblúbené

Platby a prevody

Obchodovanie CFD kurzy online

Obchodovanie s Plus500 je vhodné pre skúsených obchodníkov, nie začiatočníkov.
Upozornenie: Uvedené kurzy a informácie sú pravidelne aktualizované a kontrolované, majú informatívny charakter a nie sú právne záväzné. Za správnosť informácií portál kurzy-online.sk neručí. Ak ste našli chybné informácie prosím napíšte nám.

Podmienky inzercie, reklamy, PR články a akcie na kurzy-online.sk
TOPlist TOPlist