EÚ oznámila ukončenie platnosti Zmluvy o energetickej charte a ukončila rozhodcovské konania v rámci EÚ

EÚ oznámila ukončenie platnosti … 28. jún 2024 12:11   Komodity   Európska komisia

EÚ oznámila ukončenie platnosti Zmluvy o energetickej charte

podnikla posledný krok smerom k vystúpeniu zo Zmluvy o energetickej charte, mnohostrannej obchodnej a investičnej dohody uplatniteľnej na odvetvie energetiky, ktorá nie je zlučiteľná s cieľmi EÚ v oblasti klímy a energetiky v rámci Európskej zelenej dohody a Parížskej dohody.

Rada a Komisia zaslali dve písomné oznámenia portugalskej vláde, ktorá je oficiálnym depozitárom zmluvy, pričom oznámila odstúpenie Európskej únie a Euratomu. Stiahnutia nadobudnú účinnosť o jeden rok. Tieto oznámenia nadväzujú na dohodu medzi ministrami EÚ pre energetiku minulý mesiac o návrhoch Komisie pokračovať v súčasnom vystúpení a modernizácii zmluvy.

Tento týždeň Únia a jej členské štáty dosiahli aj formálnu dohodu o ukončení pokračovania rozhodcovských konaní v rámci EÚ podľa Zmluvy o energetickej charte, ktoré sú v rozpore s právom Únie. Konkrétnejšie, cieľom dohody je objasniť v prospech súdov a rozhodcovských súdov, že arbitrážna doložka stanovená v Zmluve o energetickej charte sa neuplatňuje a nikdy sa neuplatňuje vo vzťahoch medzi investorom EÚ a krajinou EÚ.

Dohoda nadväzuje na rozsudokKomstroy, v ktorom Súdny dvor rozhodol, že rozhodcovská doložka ZECH sa má vykladať v tom zmysle, že sa neuplatňuje na spory medzi členským štátom a investorom z iného členského štátu týkajúce sa investície uskutočnenej investorom z iného členského štátu v prvom členskom štáte. Inými slovami, podľa práva Únie sú rozhodcovské rozsudky v tomto rámci neplatné a ako také nevykonateľné kdekoľvek v Únii.

Tento rozsudok je záväzný pre všetky členské štáty a ich vnútroštátne súdy. Arbitrážne súdy však nie vždy rešpektovali jasnú judikatúru súdov Únie, ktoré naďalej uznávali právomoc a vynášali rozsudky v konaniach v rámci EÚ. Členské štáty, EÚ a Euratom sa preto rozhodli rokovať o dohode v rámci medzinárodného práva verejného s cieľom vyriešiť túto záležitosť. V dohode sa v prospech súdov a rozhodcovských súdov objasňuje, že arbitrážna doložka stanovená v Zmluve o energetickej charte sa neuplatňuje vo vzťahoch medzi investorom EÚ a členským štátom EÚ.

Členské štáty a Únia sa ďalej dohodli, že k ukončeniu rokovaní o dohode pripoja vyhlásenie o právnych dôsledkoch rozsudku vo veci Komstroy. Toto vyhlásenie bolo podpísané 26. júna. Vyhlásenie je účinné odo dňa jeho podpisu a neskôr sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie. Dohoda inter se teraz podlieha vnútorným postupom, ktoré vedú k jej podpísaniu a nadobudnutiu platnosti. Pokiaľ ide o Úniu a Euratom, Komisia pripravuje potrebné návrhy na schválenie podpísania a prijatia dohody.

Oba texty odrážajú judikatúru Súdneho dvora Európskej únie a sú úplne v súlade so stanovenou pozíciou Únie vyjadrenou pri mnohých príležitostiach, a to aj na verejnom súde v jurisdikciách tretích krajín. Sekretariát Zmluvy o energetickej charte bol o tejto dohode informovaný.

Súvislosti

Zmluva o energetickej charte je mnohostranná obchodná a investičná dohoda uplatniteľná na odvetvie energetiky, ktorá bola podpísaná v roku 1994 a nadobudla platnosť v roku 1998. Európska únia je zmluvnou stranou uvedenej zmluvy spolu s Euratomom, 22 členskými štátmi EÚ (od 26. júna 2024), ako aj Japonskom, Švajčiarskom, Tureckom a väčšinou krajín západného Balkánu a bývalým Zväzom sovietskych socialistických republík s výnimkou Ruska a Bieloruska. Pokiaľ ide o členské štáty EÚ, Taliansko v roku 2015 jednostranne odstúpilo. Francúzsko, Nemecko, Poľsko a Luxembursko už odstúpili od Zmluvy o energetickej charte. Slovinsko, Portugalsko a Španielsko takisto začali postup vystúpenia.

Komisia v mene EÚ rokovala o modernizácii Zmluvy o energetickej charte s cieľom zosúladiť ju s cieľmi Únie v oblasti klímy a energetiky a jej rámcom ochrany investícií. Vzhľadom na chýbajúcu väčšinovú podporu zo strany členských štátov však EÚ zatiaľ nehlasovala za modernizáciu Zmluvy o energetickej charte. Komisia následne navrhla, aby EÚ, Euratom a členské štáty odstúpili od nemodernizovanej zmluvy, a to najmä z dôvodu obáv týkajúcich sa ochrany investícií do fosílnych palív. Počas belgického predsedníctva EÚ sa minulý mesiac dosiahla dohoda s členskými štátmi o súbežnom postupe vystúpenia a modernizácie.

Komisia zároveň už roky spolupracuje s členskými štátmi s cieľom objasniť právny kontext pre spory podľa Zmluvy o energetickej charte. V októbri 2022 Komisia zaslala Rade, Európskemu parlamentu a členským štátom oznámenie, v ktorom vyjadrila svoj zámer začať rokovania o dohode medzi Úniou, Euratomom a členskými štátmi v súvislosti s výkladom Zmluvy o energetickej charte, ktoré by zahŕňalo najmä potvrdenie, že Zmluva o energetickej charte sa neuplatňuje v rámci EÚ, a preto nemôže slúžiť ako základ pre rozhodcovské konania.

Únia sa pripojila k Zmluve o energetickej charte s partnerskými krajinami na celom svete ako súčasť svojej vonkajšej energetickej politiky. Návrh na urovnanie sporov obsiahnutý v tejto zmluve nikdy nemal za cieľ nahradiť systém súdnej ochrany zavedený Zmluvami EÚ. Súdny dvor Európskej únie vo svojom rozsudku vo veci Komstroy uznal, že je to jediný správny spôsob výkladu Zmluvy o energetickej charte.

Viac informácií

Zmluva o energetickej charte

Zdroj: Európska komisia

Zdieľajte správu na sociálnych sieťach

zdielat facebook linkedin pinterest twitter blogger enlace oblúbené


Komodity

Upozornenie: Uvedené kurzy a informácie sú pravidelne aktualizované a kontrolované, majú informatívny charakter a nie sú právne záväzné. Za správnosť informácií portál kurzy-online.sk neručí. Čítaj: Vylúčenie zodpovednosti. Ak ste našli chybné informácie prosím napíšte nám.

Podmienky inzercie, reklamy, PR články a akcie na kurzy-online.sk
TOPlist TOPlist