Otázky a odpovede týkajúce sa nariadenia EÚ o znížení emisií metánu v odvetví energetiky

Otázky a odpovede týkajúce … 27. máj 2024 12:06   Komodity   Európska komisia

Nariadenie EÚ na zníženie emisií metánu v odvetví energetiky

Aké sú nové povinnosti monitorovania, podávania správ a overovania pre ropný, uhoľný a plynárenský sektor?

Podľa nového nariadenia EÚ o metáne pre odvetvie energetiky budú musieť ropné, plynárenské a uhoľné spoločnosti v celom dodávateľskom reťazci riadne merať, monitorovať, vykazovať a overovať svoje emisie metánu podľa najprísnejších noriem monitorovania a konať na ich zníženie. V nariadení sa konkrétne vyžaduje, aby spoločnosti kvantifikovali emisie metánu na úrovni zdroja (ako sú napríklad vrty) pre ropu, plyn a uhlie a na úrovni lokality pre ropu a plyn. Prevádzkovatelia sú povinní každoročne predkladať príslušným vnútroštátnym orgánom v členských štátoch EÚ, v ktorých sa nachádzajú ich aktíva, správy o emisiách metánu, ktoré posúdi nezávislý overovateľ tretej strany.

S cieľom riešiť nedostatok informácií o tom, koľko neaktívnych ropných alebo plynových vrtov alebo neaktívnych uhoľných baní sa v nariadení takisto členským štátom ukladá povinnosť vypracovať súpis uzavretých, neaktívnych, zatvorených a opustených zariadení, za ktoré sú zodpovedné, alebo na ich území, monitorovať svoje emisie a čo najskôr prijať a vykonať plán na zmiernenie takýchto emisií.

 

Ako sa nariadením riešia emisie z odplyňovania a spaľovania prebytočného plynu?

Nariadením sa zakazuje rutinné odplyňovanie a spaľovanie prebytočného plynu odvetvím fosílnych palív. Konkrétne sa v ňom vyžaduje, aby prevádzkovatelia v oblasti plynu, ropy alebo uhlia v EÚ zastavili bežné spaľovanie prebytočného plynu, ktorému sa dá vyhnúť, a aby obmedzili spaľovanie a odplyňovanie v neodvrátiteľných situáciách, ako sú núdzové situácie, technické poruchy alebo ak je to potrebné z bezpečnostných dôvodov. Okrem toho uprednostňuje opätovné použitie alebo spätné získavanie plynu pred spaľovaním a spaľovanie prebytočného plynu pred odplyňovaním. Za zabezpečenie súladu s celkovým nariadením vrátane týchto ustanovení budú zodpovedné určené vnútroštátne orgány.

 

Ako budú spoločnosti povinné odhaľovať a opravovať úniky?

V nariadení sa od prevádzkovateľov zemného plynu a ropy v EÚ vyžaduje, aby prijali všetky možné opatrenia na prevenciu alebo minimalizáciu emisií metánu. Budú musieť pravidelne vykonávať prieskumy svojich plynových a ropných zariadení, aby skontrolovali úniky metánu a čo najskôr ich opravili. Frekvencia prieskumov sa bude líšiť v závislosti od typu zariadení a v prípade potrubí od typu materiálu, z ktorého sú vyrobené. Od spoločností sa takisto vyžaduje, aby zodpovedným orgánom predložili svoje programy zisťovania a opravy únikov (LDAR) vrátane podrobných prieskumov a plánovaných opatrení. Konkrétnejšie majú vykonávať prieskumy komponentov emitujúcich metán a používať detekčné zariadenia v súlade s osobitnými minimálnymi detekčnými limitmi a najnovšími detekčnými technikami, ktoré stanoví Komisia v neskoršej fáze v sekundárnych právnych predpisoch.

Po odhalení musia spoločnosti opraviť alebo vymeniť súčiastky, ktoré unikajú nad určitú úroveň, a pokračovať v ich monitorovaní po oprave. Tieto úrovne sa líšia v závislosti od toho, či sú komponenty nad alebo pod zemou alebo morom.

 

Ako nariadenie zlepší transparentnosť emisií metánu z fosílnych palív na medzinárodných trhoch?

Väčšina emisií metánu súvisiacich s fosílnou energiou spotrebovanou v EÚ sa vyskytuje mimo EÚ. Nariadením sa zlepší dostupnosť informácií a zvýši sa transparentnosť. To by malo stimulovať znižovanie emisií metánu vo vyvážajúcich krajinách, keďže dovozcovia sa budú môcť snažiť ponúknuť svojim zákazníkom dovoz, ktorý je najmenej škodlivý pre životné prostredie.

Podľa nariadenia Komisia zriadi a bude udržiavať platformu transparentnosti metánu, v ktorej sa stanovia profily členských štátov, výrobcov a dovozcov, ktorí uvádzajú ropu, zemný plyn alebo uhlie na trh EÚ. To isté platí pre krajiny mimo EÚ a výrobcov, ktorí vyvážajú ropu, zemný plyn a uhlie do EÚ. To umožní dovozcom informovane sa rozhodovať o svojich nákupoch energie.

Komisia takisto zriadi globálny nástroj na monitorovanie metánu a zriadi databázu transparentnosti metánu, v ktorej sa pravidelne uverejňujú výsledky leteckého monitorovania veľkých producentov metánu zo zdrojov energie, pričom aktualizácie sa budú poskytovať každý mesiac. Údaje sa budú získavať prostredníctvom satelitných údajov poskytujúcich informácie o veľkosti, výskyte a polohe zdrojov s vysokými emisiami metánu v rámci EÚ alebo mimo nej.

Od členských štátov EÚ sa zároveň bude vyžadovať, aby zbierali údaje a informácie o emisiách metánu nahlásených prevádzkovateľmi a dovozcami z EÚ a aby ich sprístupnili Komisii a verejnosti.

 

Ako bude mechanizmus rýchleho varovania pre mimoriadne udalosti fungovať v praxi?

V nadchádzajúcich mesiacoch Komisia zriadi mechanizmus rýchlej reakcie v prípade takzvaných udalostí „nadmerných emisií“, konkrétne epizód týkajúcich sa zariadení, vybavenia alebo infraštruktúry emitujúcich veľmi vysoké množstvá metánu. Mechanizmus poskytne informácie o rozsahu, opakovanom výskyte a umiestnení zdrojov s vysokými emisiami metánu v rámci EÚ aj mimo nej. Bude vychádzať zo satelitných údajov a vstupov od certifikovaných poskytovateľov údajov a služieb vrátane služby satelitného zobrazovania podporovanej EÚ, programu Copernicus. Komisia bude tieto informácie pravidelne aktualizovať a sprístupní ich verejnosti.

V prípade, že nástroj identifikuje nový hlavný zdroj emisií, Komisia bude môcť upozorniť príslušnú krajinu/dotknuté krajiny, požiadať o informácie o opatreniach na riešenie úniku a diskutovať o spôsoboch nápravy situácie.

 

Ako bude nariadenie stimulovať znižovanie emisií metánu z dovážanej energie z fosílnych zdrojov?

Okrem regulácie odvetvia ropy, zemného plynu a uhlia v EÚ je nariadenie zároveň prvým, ktorý reguluje emisie metánu z dovozu. Konkrétne dovozcovia ropy, zemného plynu a uhlia do EÚ budú musieť od roku 2025 podávať správy o ročných údajoch o emisiách metánu, a to aj z krajín a spoločností vyvážajúcich do EÚ. Informácie budú musieť zahŕňať, či a ako merajú, vykazujú a znižujú emisie metánu.

Od januára 2027 sa v nariadení ďalej vyžaduje, aby sa nové zmluvy o dovoze ropy, plynu a uhlia mohli uzatvárať len vtedy, ak vývozcovia uplatňujú rovnaké povinnosti týkajúce sa monitorovania, nahlasovania a overovania ako v prípade výrobcov z EÚ. To znamená, že v prípade všetkých zmlúv uzavretých s vývozcami do EÚ po nadobudnutí účinnosti nariadenia budú musieť dovozcovia EÚ:

    • preukázať (od januára 2027), že dotknutí výrobcovia podliehajú meraniu, monitorovaniu, nahlasovaniu a overovaniu emisií metánu v súlade s požiadavkami nariadenia EÚ.
    • správa (z roku 2028) o intenzite metánu pri ťažbe ropy, plynu a uhlia, ktoré uvádzajú na trh EÚ, v súlade s metodikou, ktorú neskôr stanoví Komisia v sekundárnych právnych predpisoch. Aby sa zabezpečili rovnaké podmienky, táto povinnosť sa bude vzťahovať aj na výrobcov z EÚ.
    • preukázať (od roku 2030), že intenzita metánu pri ťažbe ropy, plynu a uhlia dovážaných na trh EÚ je pod určitými maximálnymi hodnotami, ktoré Komisia stanoví neskôr v sekundárnych právnych predpisoch.

V záujme zachovania bezpečnosti dodávok nebude nesplnenie požiadaviek nariadenia viesť k zákazu dovozu ropy, plynu alebo uhlia na trh EÚ. Namiesto toho členské štáty zavedú a budú presadzovať systém sankcií, napríklad pravidelné penále alebo pokuty za porušenie tohto nariadenia. Vnútroštátne orgány v členských štátoch budú musieť stanoviť sankcie na úrovni, ktorá bude účinná, primeraná a odradzujúca.

Zvýšenie transparentnosti trhu v súvislosti s dovozom energie z fosílnych palív do EÚ bude kľúčom k stimulovaniu širšieho využívania riešení na zmiernenie emisií metánu na celom svete v súlade s cieľmi EÚ stáť na čele zelenej transformácie na celom svete.

 

Aké sú ďalšie kroky?

Nariadenie nadobudne účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ. Členské štáty majú do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti vymenovať príslušné vnútroštátne orgány, ktoré budú dohliadať na účinné dodržiavanie nariadenia prevádzkovateľmi ropy, zemného plynu a uhlia v EÚ, ako aj dovozcami a nezávislými overovateľmi.

Komisia predloží potrebné sekundárne právne predpisy, v ktorých podrobne opíše povinnosti hospodárskych subjektov a príslušných orgánov EÚ, ako aj dovozcov energie z fosílnych zdrojov.

Zdroj: Európska komisia

Zdieľajte správu na sociálnych sieťach

zdielat facebook linkedin pinterest twitter blogger enlace oblúbené


Komodity

Upozornenie: Uvedené kurzy a informácie sú pravidelne aktualizované a kontrolované, majú informatívny charakter a nie sú právne záväzné. Za správnosť informácií portál kurzy-online.sk neručí. Čítaj: Vylúčenie zodpovednosti. Ak ste našli chybné informácie prosím napíšte nám.

Podmienky inzercie, reklamy, PR články a akcie na kurzy-online.sk
TOPlist TOPlist